Ing. František Zábranský  
 
HYDRO - EKO  

 
 
 

Projektová činnost

 
  Firma HYDRO - EKO se zabývá projekční činností, inženýrskou činností a realizací staveb v oblasti vodního hospodářství, ekologie a krajinného inženýrství.  
     
  Jedná se o soubor činností, z nichž uvádíme následující:  
 
Ø Poradenství a konzultace
Ø Inženýrsko-geologický průzkum,
hydrogeologický průzkum,
hydrologické výpočty a posudky, rekognoskace
Ø Pasportizace inženýrských sítí a zařízení
Ø Odborné posudky a vyhodnocování staveb
Ø Vodohospodářské evidence a bilance vč. výpočtů
Ø Polohopisné a výškopisné zaměření (tachymetr) staveb a staveniště, nivelace a vytýčování
Ø Zaměření a dokumentace skutečného provedení stavby
Ø Posouzení vlivu na životní prostředí
Ø Předprojektová dokumentace (inv. záměr, studie, DUR) vč. zajištění vydání územního rozhodnutí
Ø Dokumentace a podklady pro dotační tituly staveb
Ø Projektová dokumentace pro stavební povolení (DSP) vč. vydání stavebního povolení a nakládání s vodami, Dokumentace pro realizaci stavby (DPS)
Ø Autorský dozor na stavbě
Ø Kolaudace staveb vč. vyhodnocení zkušebního provozu
Ø Provozní a manipulační řády vodních děl vč. speciálních a odborných elaborátů, kanalizační řády, aj.
Ø Zastupování provozovatele vodovodů a kanalizace vč. ČOV
 
     
  Při realizaci větších akcí naše firma spolupracuje s autorizovanými profesními specialisty:  
 
Ø Urbanistika - Ing. arch. Šárka Moráňová
Ø Stavební část – Ing. Jaroslav Pikna
Ø Elektro – Ing. Pavel Janalík
Ø Doprava – Ing. František Marek
Ø Geologický průzkum – Ing. Jaroslav Tylich, Ing. Jaroslav Václavík
Ø Výpočetní technika –  JKV cz - Trade&Logistic s.r.o.